Cieľ a poslanie SSC

 

Poslaním SSC je pomáhať v spolupráci s lekármi a inými odborníkmi prekonávať psychické a spoločenské problémy našich členov - občanov postihnutých celiakálnym ochorením všetkých vekových kategórií.

Našimi hlavnými cieľmi sú:

· združovanie občanov postihnutých celiakiou

· spolupráca s lekármi, alergológmi, zdravotníckymi pracovníkmi, poisťovňami, lekárňami, ako aj kontrolnými orgánmi

· organizovanie besied s výrobcami a distribútormi bezlepkových surovín a potravín spojených s ich prezentáciou a predvádzaním prípravy jedál z nich

· spolupráca s mestskými zastupiteľstvami obcí, z ktorých sú členovia SSC

· spolupráca s pacientskými občianskymi združeniami podporujúcimi zlepšovanie životných podmienok pacientov s celiakálnym ochorením v SR a ČR

· monitorovanie problémov celiatikov a aktivity vedúce k ich riešeniu

· zastupovanie pacientov s celiakálnym ochorením pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a samosprávy s cieľom zlepšenia zdravotnej a sociálnej starostlivosti

· pomoc novo diagnostikovaným pacientom pri prechode z normálnej na bezlepkovú stravu a pri celkovej zmene životného štýlu

· organizovanie prednášok a besied súvisiacich s riešením problémov vyplývajúcich z celiakálneho ochorenia a dodržiavania bezlepkovej diéty pre členov SSC, ako aj pre ostatnú širokú verejnosť

· kultúrne a rekondično-ozdravné aktivity pre všetky vekové kategórie členov SSC

· zhromažďovanie a rozširovanie informácií o bezlepkovej diéte, bezlepkových výrobkoch, surovinách a potravinách a o bezlepkových receptoch

· poradenská, osvetová a publikačná činnosť

· vydávanie Spravodaja a informačných listov pre členov SSC