Kto sme

Slovenská spoločnosť celiatikov v Piešťanoch vznikla najprv ako pobočka Slovenskej ligy celiakov Trnava v r. 2002. Od r. 2004 už funguje ako samostatné občianske združenie so sídlom v Piešťanoch zaregistrované na ministerstve vnútra SR s celoštátnou pôsobnosťou. Jeho zakladajúce členky boli Mgr. Chalupková, p. Brezovská a p. Móciková.

Združujeme ľudí postihnutých celiakiou (detí i dospelých), ich príbuzných, priaznivcov, zdravotníckych pracovníkov a všetkých tých, ktorí sa chcú podieľať na zlepšovaní starostlivosti o celiatikov a kvality ich života. Naša spoločnosť je dobrovoľnou, humanitnou, svojpomocnou, pacientskou a neziskovou organizáciou. Činnosť SSC je hradená len s príspevkov členov, príspevkov mestského zastupiteľstva, z 2% z dane a sponzorských darov. Rodina celiatika platí len jeden členský príspevok. Všetky činnosti a práce vykonávajú dobrovoľní pracovníci mimo svojho zamestnania na úkor svojho voľného času a bez nároku na akúkoľvek odmenu.

Stanovy SSC umožňujú zriaďovať na území SR pobočky s právnou subjektivitou a regionálne centrá. V súčasnosti máme pobočky v Piešťanoch a v Trenčíne, ktoré pracujú samostatne a s vlastným programom a regionálne centrá v Dubnici nad Váhom, v Topoľčanoch a v Partizánskom. Komunikujeme aj s inými mestami a inými občianskymi združeniami združujúcimi celiatikov.