Aktuality

Informačný list - január 2018

 

Vážení priatelia - celiatici

Program na január 2018

1. Pozvánka na výročnú členskú schôdzu regionálneho centra SSC v Dubnici nad Váhom

Program na február 2018

2. Pozvánka na výročnú členskú schôdzu SSC Piešťany

3. Pozvánka na prezentáciu bezlepkových výrobkov firmy NUTRIFREE

4. Pozvánka na výročnú členskú schôdzu pobočky SSC Trenčín

Program na marec 2018

5. Pozvánka na prednášku Ing. J. Kabátovej

Iné oznamy:

6. Termíny stretnutí v 2018

7. Členský príspevok na rok 2018

a) Výška členského príspevku v SSC pre kalendárny rok 2018 je 10.- € / na rodinu celiatika. Členské možno zaplatiť nasledovne:

poštovou poukážkou na adresu: Slovenská spoločnosť celiatikov, Pribinova 2, P.O.Box D5, 921 01 Piešťany. Do správy pre príjemcu (účel platby) uveďte: „členské 2018“ a meno celiatika, za ktorého sa platí členské,

na účet SSC v SLSP Piešťany, č. účtu - IBAN: SK55 0900 0000 0002 8280 0670. Do správy pre príjemcu (účel platby) uveďte: „členské 2018“ a meno celiatika, za ktorého sa platí členské,

v hotovosti v kancelárii SSC na Krajinskej ceste 3 v budove Stavomontu, 3. poschodie, v stredu od 17:00 – 18:00 hod., resp. na stretnutiach v Rozmaríne.

Upozornenie: Neposielajte peniaze v obálke poštou – môžu sa stratiť!!

Vždy uveďte meno celiatika !!! (inak nevieme členské priradiť a nebudú Vám

posielané informácie a nové materiály).

b) Je možnosť odpustenia členského príspevku pre rodinu v hmotnej núdzi. O odpustenie členského môže člen požiadať písomne a zdokladovať dôvod žiadosti. Žiadosť treba adresovať na predsedníctvo SSC v Piešťanoch.

Členský príspevok prosíme uhradiť do konca FEBRUÁRA 2018. V prípade neuhradenia, po tomto termíne nebudete dostávať informácie a nové materiály.

Kartičku na nákup so zľavou v spolupracujúcich obchodoch obdržíte po zaplatení členského. Tí, ktorí už zaplatili členské za rok 2018 majú kartičku v prílohe tohto informačného listu.

8. Zmena vo vydávaní potvrdenia na predpisovanie bezlepkových potravín a surovín

9. Zoznam dietetických potravín

Platný zoznam dietetických potravín pre obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018 je v prílohe tohto informačného listu, resp. je dostupný na www.celiakpn.sk – v časti „Pre členov“.

10. 2% z dane

Pre rok 2018 SSC Piešťany aj pobočka SSC v Trenčíne boli zaregistrované do zoznamu prijímateľov 2% z dane z príjmu. Prosíme Vás, aby ste nám preukázali svoju náklonnosť a priazeň tým, že nám tieto prostriedky poskytnete – darujete aj v tomto roku.

V tomto roku je už presne predpísaný formulár, na ktorom sa vyhlásenie podáva.

Tlačivo na vyhlásenie o poukázaní 2% - 3% z dane je v prílohe tohto info listu. Tlačivo je potrebné vyplniť a predložiť na daňový úrad príslušný miestu bydliska do 30.4.2018.

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva sú uvedené v prílohe tlačiva, resp. na našej web stránke.

V prípade potreby Vám poskytneme pomoc pri ich vyplňovaní na tel. č.: 0904 065 747.

V prípade potreby je tlačivo na vyhlásenie o poukázaní 2% - 3% z dane k dispozícii aj na našej web stránke - www.celiakpn.sk.

Aj v tomto roku môžete poukázať až 3% z dane, ak ste odpracovali minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít a získali ste o tom „Potvrdenie“. Toto Potvrdenie môže vystaviť organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali.

Za prejavenú priazeň ďakujeme.

11. Prístup na našu WEB stránku – www.celiakpn.sk

Stránka obsahuje aj časť „Pre členov“. Prístupové meno a heslo poskytujeme iba platiacim členom SSC Heslo bude zmenené 31. 1. 2018.

Privítame Vaše podnety a úpravy, doplnenia či vylepšenia našej web stránky.

12. Jarný ozdravný pobyt na PODBANSKOM

 

13. Kategorizačný zoznam bude obsahovať iba aktuálne položky

 

14. Rehabilitačné plávanie v hoteli Granit

SSC Piešťany poskytuje svojim členom príspevok na rehabilitačné plávanie v hoteli Granit – kúpeľný ústav na Teplickej ul. 81 v Piešťanoch. Záujemca si zakúpi vstupenku (permanentku) v plnej hodnote a po jej vyčerpaní ju predloží predsedníctvu SSC spolu s dokladom o zaplatení (bloček), člen obdrží príspevok vo výške 40 % z ceny vstupenky. Pozor permanentka je časovo (dátumom) obmedzená. Na nevyčerpanú permanentku príspevok neposkytujeme.

Možnosť plávania v Hoteli PARK sme ukončili.

15. Zmeny u spolupracujúcej predajne v Trnave

 

16. Nová spolupracujúca predajňa v Banskej Bystrici

 

17. Pripomíname všetkým členom:

a. Rehabilitačné a relaxačné cvičenia s Relaxačnou školou MONADA“ v Piešťanoch s príspevkom pre členov. Záujemca si zakúpi v Monade permanentku na cvičenie v plnej hodnote a po jej vyčerpaní a predložení predsedníctvu SSC spolu s daňovým dokladom (bloček), člen obdrží príslušný príspevok (člen celiatik obdrží 50% z ceny, člen neceliatik 35% z ceny permanentky).

b. Príspevky do Spravodaja – uvítame Vaše príspevky z akcií, názory, problémy, postrehy, skúsenosti, zaujímavé recepty, podnety na činnosť, a pod. na ich zverejnenie v našom Spravodaji.

c. Aktualizácia údajov v databáze SSC – oznámte nám prípadné zmeny vašich kontaktov!!

d. Doplnenie spolupracujúcich predajní - návrhy nám zašlite mailom, poštou, resp. telefonicky.

Prihlášku na pripravované a organizované akcie, resp. poskytnutie materiálov možno doručiť nasledujúcim spôsobom:

• do poštovej schránky SSC na Krajinskej ceste 3 (budova Stavomontu) v Piešťanoch

• v úradných hodinách (v stredu od 17:00 - 18:00 hod.) osobne v kancelárii na Krajinskej ceste 3

• osobne na stretnutiach v Rozmaríne

• poštou na adresu: Slovenská spoločnosť celiatikov, Pribinova 2, P.O.Box D5, 921 01 Piešťany

• mailom na adresu: „ JLIB_HTML_CLOAKING

Predsedníctvo SSC, Piešťany


 

Presné znenie informačného listu nájdete v sekcii pre členov.

 

 
„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich